|Karate-Do| |Sensei Akamine| |Biografía de Maestros| |Fotos Historicas| |Relatos de Maestros|
Biografías de MaestrosGenealogía de Maestros

528 AD Bodhidharma
  Maestros Chinos
1852-1930 Ryuru Ko (Xie Zhongxiang)
1853-1915 Sensei Kanryo Higaona
1888-1953 Sensei Chojun Mijagi
1898-1966 Sensei Seiko Higa
1920-1995 Sensei Seiichi Yoshitaka Akamine

Cercanos a Sensei Akamine

1860-1934 Kentsu Yabu
1869-1945 Chomo Hanashiro
1870-1945 Chotoku Kyan
1888-1947 Shinko Matayoshi
1909-1977 Kanki Izumikawa
1921 - x Seitoku Higa
1925 - 2001 Seiken Shukumine

Otros Importantes Maestros

1733-1815 Tode Sakugawa
1797-1891 Soken "Bushi" Matsumura
1813-1915 Yasutsume "Ankoh" Itosu
1871-1944 Choki Motobu
1909-1989 Gogen "El Gato" Yamaguchi
1917-1995 Seikichi Toguchi